Algemene voorwaarden Dar al-Fahm


Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanmelding: De door de student digitaal ingestuurde aanmelding voor het volgen van één of meerdere studies van Dar al-Fahm.
 2. Inschrijving: De inschrijving komt tot stand nadat Dar al-Fahm per e-mail deelname aan een studie bevestigt en de student voorziet van eventuele betaalinstructies.
 3. Definitieve plaatsing: Het definitief beschikbaar stellen van een studieplaats door Dar al-Fahm aan de student nadat deze, voor aanvangsdatum betreffende studie, hetzij het volledige studiebedrag of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling heeft voldaan en deze door Dar al-Fahm ontvangen is.
 4. Student: Natuurlijk persoon die zich aanmeldt voor een studie van Dar al-Fahm of een studie volgt bij Dar al-Fahm.
 5. Studie: Elke activiteit met een educatief karakter die door Dar al-Fahm is georganiseerd of waarvan Dar al-Fahm één van de medeorganisatoren is, hetzij op een fysieke locatie of online.
 6. Studiegeld: Het tarief dat verbonden is aan het volgen van een studie van Dar al-Fahm en door de student betaald dient te worden. Deze betaling geldt als een voorwaarde voor deelname aan de studie.
 7. Betalingsregeling: Een door student en Dar al-Fahm op maat gemaakte afspraak omtrent termijnbetalingen ten einde het studiegeld binnen een door Dar al-Fahm bepaalde periode te voldoen.
 8. Studiemateriaal: Al het studiemateriaal, hetzij fysiek of digitaal, wat ten behoeve van de studie door Dar al-Fahm aan de student ter beschikking is gesteld.
 9. Aanvangsdatum studie: De eerste lesdag zoals deze op de website van Dar al-Fahm bij de studie vermeld staat.

Art. 2 Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding voor een opleiding bij Dar al-Fahm vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal aanmeldformulier op de website van Dar al-Fahm. Aanmelden is niet vrijblijvend.
 2. Aanmeldformulieren dienen compleet ingevuld te worden en moeten altijd voorzien zijn van de officiële gegevens van de student. Aanmeldingen die een kunyaa, bijnaam of afkorting bevatten worden per definitie geweigerd.
 3. Dar al-Fahm is gerechtigd de aanmelding van een student te weigeren, zonder daarvoor een onderbouwing verschuldigd te zijn.
 4. Er is pas sprake van een inschrijving nadat Dar al-Fahm de inschrijving digitaal aan de student heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de student en Dar al-Fahm tot stand gekomen.
 5. Definitieve plaatsing geschiedt nadat het volledige studiegeld, voor aanvangsdatum studie, door Dar al-Fahm ontvangen is of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling ontvangen is.
 6. De studies van Dar al-Fahm zijn gericht op studenten- en volwassenenonderwijs. Minderjarige studenten zullen na hun aanmelding voor een adviesgesprek worden benaderd. Na dit gesprek zal Dar al-Fahm een positief of negatief studieadvies afgeven.
 7. Dar al-Fahm behoudt zich het recht tijdens de studie na overleg met de student deze de toegang tot de studie te weigeren indien Dar al-Fahm van mening is dat er sprake is van onbetamelijk gedrag of enige wantrouwen, ongeacht de aard, welke verstorend werkt voor docenten en/of medestudenten. Bij weigering kan de student Dar al-Fahm per e-mail om restitutie van een gedeelte van het studiegeld vragen. Dar al-Fahm zal, de oorzaak van weigering in overweging nemende, besluiten wel of niet over te gaan tot de in dit lid genoemde restitutie.

Art. 3 Annulering van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving door de student kan kosteloos plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de studie. Hierbij wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 2. Annulering van een inschrijving wordt enkel in behandeling genomen als deze per e-mail is verzonden naar het volgende e-mailadres: info@daralfahm.nl, onder vermelding van de voor- en achternaam van de student en de studie die het betreft.
 3. Indien de student zijn inschrijving meer dan 14 dagen voor aanvang van de studie annuleert is hij niet verplicht het studiegeld te betalen. Als de student het studiegeld reeds heeft betaald heeft de student recht op restitutie van het volledige studiegeld.
 4. Indien de student zijn inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de studie annuleert, is de student verplicht om de helft van het studiegeld te voldoen. Alles boven dit bedrag wordt niet gevorderd en indien reeds betaald gerestitueerd.

Art. 4 Studiegeld

 1. Dar al-Fahm biedt studies aan tegen betaling maar ook gratis studies. Op de website staat bij iedere studie aangegeven of er kosten aan verbonden zijn en hoeveel deze bedragen.
 2. De hoogte van het studiegeld wordt per studiejaar vastgesteld. Dar al-Fahm is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studie het tarief voor de studie te wijzigen. De studenten die zich voor de eventuele tariefwijziging al hebben aangemeld worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Het studiemateriaal wordt kosteloos aangeboden door Dar al-Fahm, tenzij anders aangegeven in de studentenhandleiding.
 4. De student dient de betaling van het studiegeld volledig voldaan te hebben voor aanvang van de studie, tenzij de student met Dar al-Fahm een betalingsregeling is overeengekomen.
 5. Bij niet-tijdige betaling kan de student de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit leidt tot vermindering of restitutie van het verschuldigde studiegeld.
 6. Het om welke reden dan ook niet bijwonen van de lessen of vroegtijdig stoppen met de studie geeft geen recht op vermindering of restitutie van het studiegeld.

Art. 5 Studies

 1. Dar al-Fahm heeft het recht om een studie voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de student recht op teruggave van het reeds betaalde studiegeld.
 2. Dar al-Fahm verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Dar al-Fahm is niet gehouden tot vergoeding van enige kosten aan de student ten gevolge van deze uitval.
 3. Dar al-Fahm is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de studie en/of docententeam aan te brengen.
 4. Wanneer onverhoopt de studie halverwege door Dar al-Fahm wordt stopgezet, vanwege een situatie van overmacht, kan de student Dar al-Fahm per e-mail verzoeken tot restitutie van het studiegeld naar rato of toekenning van een studieplaats in het volgende studiejaar. Dar al-Fahm behoudt zich het recht voor een gepaste compensatie te bepalen.

Art. 6 Auteursrecht

Dar al-Fahm is auteursrechthebbende op het aan de student ter beschikking gestelde studiemateriaal, tenzij het betreffende studiemateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dar al-Fahm.

Art. 7 Aansprakelijkheid

 1. Dar al-Fahm is niet aansprakelijk voor schade, die door welke oorzaak dan ook, voor studenten of derden ontstaat in verband met of als gevolg van de studie, tenzij er sprake is van opzet en of grove schuld aan de zijde van Dar al-Fahm.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dar al-Fahm beperkt tot maximaal het door de student aan Dar al-Fahm betaalde bedrag voor het volgen van een opleiding of een bedrag gelijk hieraan.
 3. Dar al-Fahm is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Art. 8 Bescherming persoonsgegevens

Dar al-Fahm respecteert de privacy van haar studenten en andere betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken de persoonsgegevens van de student voor het doel waarvoor de student deze aan ons heeft verstrekt, namelijk om de student in te schrijven voor de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld en de communicatie met de student in het kader hiervan. Ook kan Dar al-Fahm haar studenten per e-mail benaderen om hen op de hoogte te brengen van studies van Dar al-Fahm die van soortgelijke aard zijn als de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld.

Voor meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn hieromtrent, zie onze privacyverklaring.

Art. 9 Klachtenregeling

Klachten kunnen te allen tijde per e-mail worden ingediend via info@daralfahm.nl. Binnen twee weken na verzending van de klacht ontvangt de student een schriftelijke reactie op de klacht waarin het standpunt van Dar al-Fahm ten aanzien van de klacht verduidelijkt wordt.

Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden in eerste aanleg beslecht door het arrondissement Midden-Nederland, locatie Almere.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@daralfahm.nl of vul het contactformulier in op onze website www.daralfahm.nl.